Kurstillfällen på Förebyggarcentrum

Om utbildningarna
Hela kommunen-ansatsen i arbetet med En kommun för våld innebär att våra utbildningar riktar sig till såväl skola som andra aktörer i barn och ungas närmiljöer. Målet är att barn och unga i Västerås ska möta samma kunskap och budskap från oss vuxna, oavsett vilka arenor de rör sig på.

Utbildningen MVP/AT är en tredagarsutbildning och obligatorisk för dem som ska leda lektionsserier i Mentorer i våldsprevention (MVP) eller Agera Tillsammans (AT) inom skolan i nästa led, men rekommenderas även för alla att gå som har möjlighet att avvara tre dagar. 

Åskådarutbildningen är en komprimerad utbildning på en dag som ger en bra grund för dig som vill utveckla ert arbete med jämställdhet och våldsprevention men inte jobbar i klassrumsmiljö.

Utbildningarna kostar inget.

Vill ni börja jobba med MVP eller AT på er skola så kommer vi och håller ett introduktionspass på er arbetsplats för hela personalgruppen som steg 1 - kontakta Ditte Lundberg för mer info.

De tre förändringskomponenterna våld, genus och åskådaransatsen är basen i alla tre utbildningspaketen. I dag förväntas alla skolor arbeta aktivt med likabehandling för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Att arbeta med programmen MVP eller AT är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Utbildningarna utmanar- och ger fördjupad kunskap om vedertagna normer kring kön, relationer och våld och är ett bra verktyg för jämställdhetsarbetet på din arbetsplats


Mentorer i våldsprevention (MVP) bygger på en serie av sju lektioner och är anpassat för elever på högstadiet, gymnasiet och universitet. I USA används programmet framgångsrikt som ledarskapsutbildning inom militären, idrottsförbund och skolor. 

Agera Tillsammans (AT) är en ombearbetad version av MVP som anpassats för mellanstadiet från åk 4.

Åskådarutbildningen riktar sig till andra verksamheter där personal möter barn och unga, som t ex fritidsgårdar, bibliotek, bostadsbolag, familjecentrum, förskolor, lokaltrafiken, polisen, idrotts- och kulturföreningar, m fl.