En kommun fri från våld (EKFFV)

Samordnad våldsprevention
I arbetet med En kommun fri från våld arbetar vi med att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i Västerås. Målet är att börja tidigt och jobba långsiktigt för att stoppa och minska alla former av våld. En annan viktig del är att verksamheter på olika nivåer i kommunen jobbar med att samordna och utveckla det arbete som redan görs.

Projektet drevs mellan 2015-2017 av organisationen MÄN i samarbete med Västerås och Borås stad med stöd av Arvsfonden. Idag drivs arbetet i Västerås stad vidare av Förebyggarcentrum.

Vision
Ett jämställt samhälle fritt från våld

Hela kommunen-ansats
Hela kommunen-ansatsen handlar om att ett flertal aktörer gör parallella insatser på olika nivåer samtidigt med skoln som nav, som t ex fritidsgård och klubb, bibliotek, bostadsbolag, fältare, polis, kultur- och idrottsföreningar, m fl. med målet att barn och unga ska möta samma kunskap och budskap på alla arenor.

Förändringskomponenter
VÅLD - öka kunskapen om olika former av våld.
GENUS - utmana begränsande och stereotypa genusnormer.
ÅSKÅDARANSATSEN - motivera barn, unga och vuxna till att vara aktiva åskådare

Att minska eller stoppa våld innebär exempelvis att synliggöra våld som våld - att sänka tröskeln för vad vi "låter passera" och se att redan sexistiska-, rasistiska-, homofoba jarjonger, "skojbråk", "maktlekar", utfrysning och mobbning är våld. Öka kunskapen om destruktiva normer och riskfaktorer för för våld och genom träning öka vuxna, barn och ungas färdigheter i hur en kan agera om våld förekommer.

Metod: MVP och Agera tillsammans
Vi utbildar utbildare i de manualstyrda utbildningsprogrammen Mentorer i våldsprevention (MVP) och Agera tillsammans (AT), samt förändringsaktörer i Åskådarutbildningen. Utbildningarna är kostnadsfria och ges av Förebyggarcentrum, Västerås stad.

Kampanjer till allmänheten, boosterträffar och spridningskonferenser är andra viktiga delar i vårt arbete. 

Främjar jämställdhet
Våra insatser främjar jämställdhet bland barn och unga. Det här är viktigt, eftersom forskning visar att ojämställda attityder ökar risken för att utöva och bli utsatt för våld. Vi ser också att en majoritet av de
som utövar våld är män och unga killar. Därför är genusperspektivet helt centralt i vårt arbete.

Organisation och aktiva
Om MVP och Agera Tillsammans
Kurstillfällen
Länkar och material

Jackson Katz, grundare av ledarskapsprogrammet Mentorer i våldsprevention (MVP)

Kontakt


Projektledare Västerås
Ditte Lundberg
ditte.lundeberg@vasteras.se
021-398718, 076-5601642

Verksamhetsutvecklare MÄN
Dennis Nyström
dennis.nystrom@mfj.se