Ett gemensamt grunduppdrag för alla verksamheter är att bidra till ökad trygghet, inflytande och delaktighet, både i stadsdelar och inom förskola och skola. Fokus för arbetet är barn och ungdomars uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande i samhället.  Förebyggarcentrum består av dessa verksamheter:

 
  • Ungdomsdialog: Projektets mål är att skapa en modell och struktur för att öka dialogen och samverkan mellan barn, unga och politiker.
  • Barnombudet: Arbetar med barn och ungdomar kring frågor som mobbning och kränkande behandling, demokrati, inflytande, barnkonventionen och empowerment.
  • Stadsdelssamordnare: Arbetar med områdesutveckling, skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga samt skapa trygghet och delaktighet i stadens områden. De ansvarar också för det redaktionella innehållet i våra områdestidningar.
  • Barnpilotverksamheten: Har under tio år utbildat barnpiloter i stadens verksamheter. Dessa har en dokumenterad kunskap kring barnkonventionen och finns som stöd för sina kollegor i frågor som rör barnrättsfrågor.
  • ANDT: Kommunens samordnare i alkohol/drogförebyggande frågor
  • Funktionshindersamordning