Om Förebyggarcentrum - FBC

Förebyggarcentrum som enhet är en stor del av Västerås förebyggande arbete riktad mot barn, ungdomar och familjer. Hela enheten arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. 

FBC arbetar inom tre målområden kopplat till nationella folkhälsomål och Västerås stads strategiska plan.

Inflytande och delaktighet

  • Barns och ungdomars delaktighet och inflytande på frågor som berör deras liv och livsmiljö ska öka.
  • Möjlighet till delaktighet i förenings- och kulturaktiviteter ska öka.
  • Nya fysiska och virtuella mötesplatser ska skapas och befintliga utvecklas.
I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor
  • Samverkan mellan alla som arbetar med att stödja barns uppväxt ska utvecklas.
  • Framtidstron bland barn och unga ska öka.
  • Den psykiska hälsan bland barn och ungdomar ska förbättras.
  • Känslan av trygghet bland barn och unga ska öka.
Minskat bruk av alkohol och narkotika
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopingmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska succesivt minska.

Kontakt

Karin Sällberg
Enhetschef Förebyggarcentrum
karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05

Ladda ner vår broschyr